La nostra legislació estableix que tot aquell que causi un dany a una tercera persona (física o jurídica), per acció o omissió, respondrà de la reparació dels danys causats amb el seu patrimoni present i futur. Aquest principi legal és vàlid tant per a la nostra vida privada, com para nostres activitats empresarials.

A Balaguer & Gutierrez som conscients que aquest marc de responsabilitat civil és l'àmbit d'aplicació del segur de responsabilitat civil general i sabem com ajudar-li a protegir el seu patrimoni enfront de reclamacions.