Els serveis que Balaguer & Gutiérrez presta als seus clients resumeixen la nostra experiència i el valor que afegim a particulars, organitzacions i empreses:

  • Auditoria de Riscos: Analitzem els riscos que afecten a la seva persona, *famila, organització i/o empresa
  • Selecció de segur: amb pòlisses d'entitats asseguradores de solvència *constrastada (nacionals i internacionals)
  • Disseny i gestió de programes de segurs
  • Gestió de Sinistres, sempre al costat de l'assegurat
  • Gerència de Riscos: Dissenyem i li ajudem a posar en pràctica la política de gestió riscos de la seva organització o empresa